Najbardziej rozpoznawalny hotel w Londynie

Londyn:
25 - 29 listopada 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

                                   

DEDYKOWANE SPOTKANIA B2B                           BEZPOŚREDNIA PREZENTACJA OFERT                   KAMERALNE SPOTKANIA INDYWIDUALNE

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
w opracowaniu

nie w hotelu
-Całodniowe uczestnictwo w Kongresie Polskich Przedsiębiorców,
-Spotkania B2B podczas kongresu (lista delegatów wysłana wcześniej),
wydrukowanie danych firm uczestniczących w biuletynie wraz z krótkim opisem
czego dana firma potrzebuje
-Panel dyskusyjny z wybranymi firmami
-Kolacja, czas wolny.


Dzień trzeci – piątek 27 listopada 2020
-Śniadanie w hotelu
-Warsztat: Co się zmieni po Brexicie - aspekty prawne i księgowe.
-Lunch
-Panel dyskusyjny Mastermind z zaproszonymi przedsiębiorcami/follow-up pokongresowy
-Zakończenie, kolacja w gronie własnym, wolny.

 
Dzień czwarty – sobota 28 listopada 2020
-Śniadanie w hotelu.
-Rozmowy indywidualne B2B
-Uroczysta kolacja pożegnalna

 

Dzień piąty – niedziela 29 listopada 2020
Śniadanie w hotelu.
Check out.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
30 września 2020. Liczba uczestników ograniczona.


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ I KONGRES OBEJMUJE:
A. Pokoje jednoosobowe w hotelu Blueorchid w Londynie
B. Zaproszenie do spotkań firm brytyjskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego.
C. Sale do rozmów z cateringiem.
D. Tłumaczenie podczas spotkań B2B w razie potrzeby.
E. Konsultacje na temat rynku UK.
F. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Londynie w ramach realizowanego programu.
G. Materiały informacyjne i identyfikatory.
H. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu.
I. Zwiedzanie Londynu w ramach programu.
J. Ubezpieczenie NW.
K. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
L. Organizacja wiz do UK w razie potrzeby.
Ł. Pomoc przy rozmowach z partnerami brytyjskimi.


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,:
Pełne uczestnictwo w programie równowartość: 2.450 GBP + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartości: 1.225 GBP + 23%VAT każda.

*Koszt 1 GBP wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**Jest jeszcze możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.

***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji i Kongresie odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 30 września 2020.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT.
5.4. Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.5. Druga rata płatna do dnia:16 października 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 16 października 2020r. uczestnik zostanie obciążony kwotą 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 23 października 2020r. uczestnik zostanie obciążony kwotą 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 30 października 2020r. uczestnik zostanie obciążony kwotą 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do UK należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk