Teheran:
15 - 19 lutego 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do Iranu

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO IRANU
TEHERAN: 15-19 Luty 2019     

ORGANIZATOR:
1.1. Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail: 
biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa CCIMA

  

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - piątek 15 lutego 2019
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

 

Dzień drugi - sobota 16 lutego 2019
- Przylot na międzynarodowe lotnisko IKA Airport, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Śniadanie w hotelu.
- Zwiedzanie Teheranu, aklimatyzacja i przygotowanie do spotkań.
- Spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Teheranie i teherańskiej delegatury PAIH.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny

 

Dzień trzeci - niedziela 17 lutego 2019
- Śniadanie w hotelu
- Spotkania bezpośrednie B2B (Business to Business) z partnerami irańskimi przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika indywidualnie. 
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - poniedziałek 18 lutego 2019
- Śniadanie w hotelu
- Dalsze rozmowy biznesowe z partnerami irańskimi w trybie indywidualnym.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości irańskich i polskich

 

Dzień piąty - wtorek 19 lutego 2019
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer na lotnisko w Teheranie i wylot do Polski


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
18 stycznia 2018. lub do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Teheranie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich  na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Iranu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Teheranu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Iranu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.320,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.160,00 Euro + 23%VAT każda.

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.
Uwaga: istnieje możliwość rozłożenia płatności na ilość rat do indywidualnego uzgodnienia.

 

* Koszt uczestnictwa jest kosztem uzyskania przychodu.
** Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa Rozwoju z programu De minimis

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną

na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 18 stycznia 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora:
biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 30 stycznia 2019 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 8 lutego 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 4 lutego 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 25 stycznia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
7.4 Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału Uczestnika w Misji Gospodarczej. Nieotrzymanie przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może potraktować jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej. Pkt 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.4 Umowy stosuje się odpowiednio.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie
przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk