MOSKWA:
2 - 2 września 2021
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Ostatnie decyzje USA dotyczące rurociągu NS2, ustawiły Federację Rosyjską w roli głównego dostawcy węglowodorów do Unii Europejskiej, trwale stabilizując finanse tego ciekawego dla polskiego biznesu partnera. Nie wchodząc w realia geopolityczne, które nie są naszym zadaniem, możemy zapewnić wszystkich sceptyków, że firmy rosyjskie są otwarte na współpracę biznesową z przedsiębiorcami polskimi, tradycyjnie odcinając działalność gospodarczą od polityki. Jest to dobra okazja do zresetowania lub pogłębienia kontaktów z partnerami rosyjskimi w obliczu rosnącej roli Chin. Jest to istotne również dlatego, że firmy w Azji Centralnej również coraz sceptyczniej podchodzą do współpracy z Chinami i zacieśniają tradycyjną współpracę z Rosją, którą dobrze znają. Firmy rosyjskie są coraz bardziej aktywne w Rejonie Pacyfiku, tworząc w tym strategicznym już Regionie całkowicie nową ofertę i warunki biznesowe dla firm z całego Świata. Stwarza to również okazję dla firm polskich, gdyż jak powszechnie wiadomo, Polacy z Rosjanami na poziomie biznesowym i prywatnym, dogadują się w ciągu kilku godzin na długie, długie lata.  Zapraszamy do spotkań B2B Online z firmami rosyjskimi a politykę zostawmy politykom.  
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY

POLSKO - ROSYJSKIE SPOTKANIA BIZNESOWE B2B ONLINE:
CZWARTEK 2 WRZEŚNIA 2021 godz.12.00 - do zakończenia spotkań.
Organizator:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl ,
www.scc.org.pl
1.2. Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej.
 
2.0. PROGRAM SPOTKANIA ZOOM B2B ONLINE:
CZWARTEK  2 WRZEŚNIA 2021 godz.12.00-do zakończenia rozmów.
12.00 Uroczyste otwarcie - słowo wstępne (w trakcie ostateczna rejestracja uczestników)
12.15 Rozpoczęcie spotkań B2B online.
12.15 - Rozmowy indywidualne B2B online do ich zakończenia.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
20 SIERPNIA 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA

4.1.OPŁATA ZA SPOTKANIA B2B ONLINE OBEJMUJE:
A. Przeprowadzenie kompleksowych prac marketingowych na podstawie wskazań zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym.

B. Opracowanie i dostarczenie list partnerów przygotowanych do spotkań B2B online przed rozpoczęciem spotkania.
C. Udostępnienie specjalistycznej platformy Zoom do rozmów B2B - każdy w uczestników otrzymuje kod dostępowy.

D. Przeprowadzenie spotkań B2B Online według programu p.2.0.
E. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
F. Materiały informacyjne i kody dostępowe.

G. Pomoc przy rozmowach z partnerami rosyjskimi.

H. Konsultacje na temat rynku Federacji Rosyjskiej.

I. Językiem spotkań jest język rosyjski lub angielski.

J. Dostarczenie list po zakończeniu spotkań.
 

4.2.WARUNKI FINANSOWE

Pełne uczestnictwo w programie: równowartość:  480 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT  
Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do dnia: 20 SIERPNIA 2021.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .   
5.3. Płatności wynikające z p. 4 płatne są na podstawie faktury VAT: po otrzymaniu wpłaty przez organizatora uczestnik dostaje dane dostępowe do spotkań B2B online.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 23 sierpnia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 27 sierpnia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 30 sierpnia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.

8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Targach i w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie